ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΔΣΑ ΚΜ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628896

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628264_6ΝΙ9ΟΞΧΝ-ΦΥ1

ΤΔ.01 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ v2-1_signed

01 AAY 228 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΜΑ_9ΥΩ5ΟΞΧΝ-Θ5Ξ

02 67_2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΔ_ΨΔΡΦΟΞΧΝ-ΠΝ4

espd-request-v2_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___190424_signed

ΤΔ.02 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ v2_signed

ΤΔ.03 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ v2_signed

ΤΔ.04 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡ_signed

ΤΔ.05. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ v2 _signed

ΤΔ.06 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_v2_signed

ΖΙΧ.Τ01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_SGN

ΖΙΧ.04_ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜ_signed_SGN

ΖΙΧ.03_ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ_signed_SGN

ΖΙΧ.02_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ _signed_SGN

ΖΙΧ.01_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_signed_SGN

Review__Α_Α___190424_signed

ΤΔ.10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ v2_signed

ΤΔ.09 ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ v2_signed

ΤΔ.09 ΤΕΥΧΟΣ Σ Α Υ v2 _signed_signed

ΖΙΧ.Τ02_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed_SGN

ΙΕΡ.04_ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ_signed_SGN

ΙΕΡ.01_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ _signed_SGN

ΙΕΡ.Τ01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΙΕΡ.Τ02_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed

ΙΕΡ.02_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ _signed_SGN

ΙΕΡ.03_ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ_signed_SGN

NIK.01_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_signed_sgn

NIK.02_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ_signed_sgn

ΝΙΚ.Τ03_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed_sgn

ΝΙΚ.Τ02_ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤ ΥΠΟΛ ΤΟΙΧΕΙΟΥ_signed_sgn

ΝΙΚ.Τ01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_sgn

ΝΙΚ.07_ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ_signed_SGN

NΙΚ.08_ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ_signed_SGN

NIK.06_ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ_signed_SGN

NIK.05_ΟΨΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ_signed_SGN

NIK.04_ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ_signed_sgn

NIK.03_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ ΣΤΡΑΓΓ_signed_sgn

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: