Λοιπά Προγράμματα

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, επιδιώκει την συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν τις συνεργασίες, την έρευνα, την ανάπτυξη και την διαμόρφωση πολιτικών. Κύριος σκοπός είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η ανάπτυξη συνεργασιών, η εξωστρέφεια και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση της αποστολής του.
error: