Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα: BIOREGIO

BIOREGIO

Regional circular economy models and best available technologies for biological streams (BIOREGIO)
Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα

Στόχοι:

 • Βελτίωση της γνώσης σχετικά με την κυκλική οικονομία των οργανικών ρευμάτων και της βιο-οικονομίας
 • Αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης των βιο-υλικών
  • π.χ. απόβλητα φαγητού, δημοτικά και βιομηχανικές ιλύες και αγροτικά υπολείμματα
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας:
  • Μοντέλα συνεργασίας, π.χ. οικοσυστήματα, συνεργασία δικτύων και διοικητική συνεργασία
  • Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, π.χ. βιο-διύληση, παραγωγή βιοαερίου

Βελτίωση περιφερειακών πολιτικών μέσω της αυξημένης εστίασης στην κυκλική οικονομία των οργανικών ρευμάτων

Δράσεις:

 • Από κοινού ανάπτυξη εργαλείων πολιτικής
 • Προσδιορισμός των καλύτερων πρακτικών στην κυκλική οικονομία των οργανικών ρευμάτων και της βιο- οικονομίας
  • Μοντέλα συνεργασίας
  • Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες
 • Περιγραφή των περιφερειακών οργανικών ρευμάτων

Συγκεκριμένα:

 • Περιφερειακές συναντήσεις Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων
 • Διαπεριφερειακές εκδηλώσεις:
  • συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας,
  • σεμινάρια και
  • επιτόπιες επισκέψεις
 • Περιφερειακές εκδηλώσεις διάχυσης

Τοπική Ομάδα Εμπλεκόμενων Φορέων:

Η τοπική ομάδα εμπλεκόμενων φορέων (Local Stakeholder Group –LSG) πραγματοποιεί συναντήσεις ανά εξάμηνο και περιλαμβάνει:

 • Φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος
  • ΜΟΔ Α.Ε.
  • ΦΟΔΣΑ
  • Περιφερειακή Ένωση Δήμων
 • Εταιρίες
  • Βιοαέριο Λαγκαδά
  • ΚΟΝΒΑ
  • ΑΝΑΚΕΜ
  • Ανατολική Α.Ε.
 • Επιμελητήρια/Ερευνητικά κέντρα
  • ΤΕΕ/ΤΚΜ
  • ΕΒΕΘ
  • Ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο
  • ΕΚΕΤΑ

Προσέγγιση του έργου:

Το BIOREGIO θα βελτιώσει την επίδοση των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών μέσα από τρία επίπεδα δραστηριοτήτων:

 1. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • Από κοινού ανάλυση, θεματικές μελέτες, κοινές μεθοδολογίες αναφοράς των βέλτιστων πρακτικών, εργασίες ειδικών εμπειρογνωμόνων, κατευθυντήριες οδηγίες πολιτικών
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  • Δράσεις της τοπικής ομάδας εμπλεκομένων φορέων σε συνδυασμό με τις δια-περιφερειακές δράσεις
 3. ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  • Συναντήσεις εργασίας, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, σεμινάρια, επιτόπιες επισκέψεις
  • Εκμάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα από τις δια-περιφερειακές δράσεις
  • Ενεργή ανάμειξη των ομάδων εμπλεκομένων φορέων

Αποτελέσματα:

 • Βελτίωση των εργαλείων πολιτικής
  • Χρηματοδότηση νέων έργων που επηρεάζουν την διαχείριση αυτών των εργαλείων που επιδρούν στην στρατηγική εστίαση
 • Οι περιφέρειες των εταίρων θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να αναπτύξουν νέες πολιτικές και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και μοντέλα έτσι ώστε να εφαρμόσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας των οργανικών ρευμάτων
 • Αυξημένη επαγγελματική δυνατότητα
 • Ανάπτυξη καινοτομιών σχετικά με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την πράσινη ανάπτυξη
 • Εμβάθυνση και ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας όπως επίσης και αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (8) εταίρους, από έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες :

 • Lahti University of Applied Sciences (Φινλανδία)
 • Regional council of Paijat-Hame (Φινλανδία)
 • Deputy Regional Ministry for Environment (Ισπανία)
  • Letter of Support: Regional Government of Castilla-La Mancha
 • Slovak University of Agriculture (Σλοβακία)
  • Letter of Support: Nitra self-governing region
 • Aristotle University Thessaloniki (Ελλάδα)
 • Region of Central Macedonia (Ελλάδα)
 • National Research and Development Institute for Chemistry and Petrochemistry, Calarasi Subsidiary (Ρουμανία)
  • Letter of Support: Ministry of Regional Development and Public Administration
 • Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area (Γαλλία)
  • Letter of Support: Regional Council of Pays de la Loire

Πληροφορίες Έργου

Προϋπολογισμός Έργου: 1.550.000,00 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe. Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%
Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι 5 χρόνια
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interregeurope.eu/bioregio/

Σχετικά Αρχεία

error: