Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα: CESME

CESME

Circular Economy for SMEs (CESME)

Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Το CESME είναι ένα καινοτόμο έργο που πρόκειται να επιτρέψει σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται αποτελώντας εισροές σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία.

Παρά τα οφέλη, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τη δυναμική της κυκλικής οικονομίας για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να καταστήσουν τα προϊόντας τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Οι ΜΜΕ σπάνια έχουν επαφή με δίκτυα γνώσης, έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες, ή να διευκολύνεται η επικοινωνία τους με πιθανούς πελάτες ή επενδυτές. Στερούνται επίσης των επαρκών οικονομικών πόρων για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της Κυκλικής Αλυσίδας Παραγωγής. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς μπορούν οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τις υπάρχουσες ευκαιρίες και πώς να προσαρμόσουν οι πολιτικές για το θέμα, έτσι ώστε να ταιριάξουν με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το έργο CESME θα παρέχει έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών για τέτοιου είδους πολιτικές και πακέτα στήριξης των ΜΜΕ, με την επισήμανση των καλών πρακτικών, με την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών της αξίας της κυκλικής οικονομίας, καθώς και την εκπόνηση μιας Λευκής Βίβλου, οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν και θα εισέλθουν βήμα προς βήμα στην κυκλική οικονομία. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα εφαρμόζονται, θα ελέγχονται και θα αναπροσαρμόζονται, ενώ θα παρακολουθούνται οι αναμενόμενες επιπτώσεις τους. Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου θα αναπαραχθούν ως εργαλεία προς αξιοποίηση από τις χώρες της ΕΕ.

Το CESME είναι πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Βόρειας Δανίας (Business Development Centre North Denmark), που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, καθώς και της Περιφέρειας της Βόρειας Δανίας (North Denmark Region). Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά δέκα (10) εταίρους, από έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες :

  • Metropolitan City of Bologna (Ιταλία),
  • ERVET SpA – Emilia Romagna Development Agency (Ιταλία),
  • Regional Council of South Ostrobothnia (Φιλανδία),
  • JPYP Business Service (Φινλανδία),
  • Bulgarian Association of Municipal Environmental Experts (Βουλγαρία),
  • Welsh Government (ΗΒ),
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ελλάδα),
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα).

Πληροφορίες Έργου

Προϋπολογισμός Έργου: 1.730.000,00 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe
Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι 4 χρόνια
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interregeurope.eu/cesme/

Σχετικά Αρχεία

error: