Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα: SinCE-AFC

SinCE-AFC

Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain (SinCE-AFC)
Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα της αγρο-διατροφής

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια νέα προσέγγιση των μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης. Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των αποβλήτων ενός, ως εισροής πόρων στην παραγωγική αλυσίδα άλλων, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερο κύκλο ζωής στα προϊόντα και μια πιο φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματική προσέγγιση. Αυτό το σύστημα είναι ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕ. Το SinCE-AFC αναπτύσσεται μαζί με το τρέχον σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια δράσης για την κυκλική οικονομία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Αν και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται ήδη από πολλές μεγάλες βιομηχανίες, οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του επιχειρηματικού τομέα, δεν συμμετέχουν, λόγω έλλειψης κινήτρων και υποστήριξης. Έτσι, η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για τις ΜΜΕ προς μια πιο αναθεωρημένη οικονομία έχει μεγάλη σημασία.

Το SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των ΜΜΕ της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής – παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση – στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης. Όλοι οι εταίροι της Agri-Food που έχουν δεσμευτεί στην παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση αναμένεται να λειτουργούν με συντονισμένο τρόπο για καλύτερη προσαρμογή στην κυκλική οικονομία.

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της έντονης συνεργασίας και της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών από 9 εταίρους που εκπροσωπούν 7 Περιφέρειες από 7 χώρες της ΕΕ. Τα καθήκοντα της εταιρικής σχέσης θα επικεντρωθούν στη διερεύνηση αποτελεσματικών πρακτικών, μέσω διαπεριφερειακών θεματικών μαθησιακών εκδηλώσεων, επισκέψεων μελέτης, εργαστηρίων εισαγωγής, συναντήσεων ενδιαφερομένων και διαδικασιών διαβούλευσης, για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα σχετικά μέσα πολιτικής προκειμένου να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να εισέλθουν στην κυκλική οικονομία. Τα βασικά αποτελέσματα θα απεικονιστούν σε μια κοινή μελέτη που θα αντικατοπτρίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και τις ορθές πρακτικές σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν :

  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ελλάδα),
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
  • Metropolitan City of Bologna (Ιταλία)
  • University of Bologna (Ιταλία)
  • Hajdu-Bihar Country Government (Ουγγαρία)
  • Donegal Country Council (Ιρλανδία)
  • Wielkopolska Region with the seat of the Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznan (Πολωνία)
  • South Muntenia Regional Development Agency (Ρουμανία)
  • Devnya Municipality (Βουλγαρία)

Πληροφορίες Έργου

 
Προϋπολογισμός Έργου: 1.519.940,00 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe
Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι 4 χρόνια
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interregeurope.eu/since-afc/

Σχετικά Αρχεία

error: