Προκήρυξη σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με τα δικαιώματα προαίρεσης) 241.881.159,72 € με ΦΠΑ 24%

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και λειτουργίας  του έργου με τίτλο  : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με τα δικαιώματα προαίρεσης) 241.881.159,72 € με ΦΠΑ 24%

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:

α) ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή του έργου, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).

β) ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της ΜΕΑ, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν4412/2016, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε 241.881.159,72 € με ΦΠΑ και αναλύεται σε:

Α1: ΜΕΡΟΣ 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου ανέρχεται σε 69.543.568,00 Ευρώ με ΦΠΑ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 41.784.732,40 €

Γενικά έξοδα και Όφελός εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.521.251,83 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.437.538,58 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 99.999,77 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Κινητός Εξοπλισμός: 1.760.000,00 €.

Μελέτες Εφαρμογής: 480.000,00 €

ΦΠΑ (24%): 13.460.045,42 €

Α2: ΜΕΡΟΣ 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας έξι (6) ετών ανέρχεται σε 7.481.750,48 € ανά έτος με ΦΠΑ 24% και σε 44.890.502,88 € για έξι (6) έτη με ΦΠΑ 24%.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά:

  • Β1: σε εργασίες προσαρμογής των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, όπως αναλύονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, με α) αύξηση της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου και της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, β) μείωση του υπολείμματος της ΜΕΑ, γ) ελαχιστοποίηση παραγωγής CLO δ) παραλαβή και επεξεργασία χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών και ε) ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών, προκειμένου με τη μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στη σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030 και του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ ΚΜ (2022). Ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίσουν τις ανωτέρω προσαρμογές θα γίνει με την Τεχνική Μελέτη προσφοράς που θα καταθέσει ο κάθε Οικονομικός Φορέας βάσει της παρ. 1 του Άρθρου 94 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης με την Μελέτη Εφαρμογής των ανωτέρω προσαρμογών, που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 και 7 της ΥΑ 25/9/2018 (Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466) που ορίζουν τα καθήκοντα του βασικού μελετητή για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής.

Η εν λόγω προαίρεση δύναται να ασκηθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, με την υπογραφή της σύμβασης και μετά την τελική έγκριση και έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ ΚΜ που εναρμονίζεται με τον ΕΣΔΑ και τον Ν. 4819/2021 και περιλαμβάνει το δημοπρατούμενο έργο, με προϋπολογισμό 40.538.256,16 € με ΦΠΑ 24%.

  • Β2: στην κανονική λειτουργία του έργου για έξι (6) έτη, στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της παραγράφου Β1. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός της 6ετούς λειτουργίας του έργου ανέρχεται σε 65.899.667,78 € με Φ.Π.Α. (ήτοι πρόσθετο κόστος της παραγράφου Α2 21.009.164,90 € με Φ.Π.Α.)
  • Β3: στην κανονική λειτουργία του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα έως έξι (6) έτη.
    • Β3.1: στην περίπτωση της παραγράφου Α1 χωρίς ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της παραγράφου Β1, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 44.890.502,88 € με Φ.Π.Α. για τα έξι (6) έτη (7.481.750,48 €/έτος με ΦΠΑ)
    • Β3.2: στην περίπτωση της παραγράφου Α1 και με ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της παραγράφου Β1, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 65.899.667,78 € με Φ.Π.Α. για τα έξι (6) έτη (10.983.277,96 €/έτος με ΦΠΑ)

Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της κανονικής λειτουργίας του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στα 241.881.159,72 €, με ΦΠΑ 24%.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Κωδικό 5063436 και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Το έργο (Μέρος 1) συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2021ΣΕ27510034 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Η 6ετής κανονική λειτουργία του έργου (Μέρος 2) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Τα δικαιώματα προαίρεσης χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 ν.4412/2016).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 194354).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΙΒΕΣ

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ_ΑΚΡΙΒΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠ

Παράρτημα ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

KME

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οικονομική_προσφορά_Έργου

ΕΕΕΣ 

ΕΕΕΣ

ΑΕΠΟ-ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΔ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΠΕ 1

ΣΧΕΔΙΑ ΜΠΕ 2

ΣΧΕΔΙΑ ΜΠΕ 3

ΣΧΕΔΙΑ ΜΠΕ 4

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 3

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ_signed_signed_sgn

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 1

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 2

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 3

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 4

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 5Α

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 5Β

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 6

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: