Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου Άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής του έργου: «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα»προϋπολογισμού 8.134.175,81€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα»,  προϋπολογισμού 8.134.175,81€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/16.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 187728).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01. 22PROC010360109 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

03. 22PROC010360731 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

05. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

06. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

07. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

08. ΕΣΥ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

09. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

12. ΤΣΥ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

13Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

13Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

13Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΣ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑΣ

14. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2022-OJS070-182200-el

15. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

16. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

17. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

18.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΟΣ

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: