ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΜΑ ΒΔ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Το σύνολο των προς επεξεργασία υγρών αποβλήτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν. Θεσσαλονίκης (Ευκαρπίας), ήτοι υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη συμπίεση απορριμμάτων στις εγκατεστημένες πρέσες του ΣΜΑ, υγρά απόβλητα από την πλύση κοντέινερ, δαπέδων, οχημάτων και μηχανημάτων εντός αυτού, και τα λύματα των εγκαταστάσεων υγιεινής του προσωπικού λειτουργίας του Σταθμού, συλλέγονται στο δίκτυο αποχέτευσης και οδηγούνται μέσω ενός κεντρικού αγωγού αποχέτευσης διαμέτρου Φ200 στην υφιστάμενη Δεξαμενή Εξισορρόπησης της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας.

Το παρόν έργο αφορά την εγκατάσταση Μονάδας Προεπεξεργασίας των συλλεχθέντων αποβλήτων, η οποία θα τοποθετηθεί πριν από την υφιστάμενη Δεξαμενή Εξισορρόπησης, προκειμένου να καταστεί αποδοτική η υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Β.Δ. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν. Θεσσαλονίκης με τη συγκράτηση των εισερχόμενων σε αυτή στερεών, τα οποία και περιέχουν σημαντικό ρυπαντικό φορτίο.

Η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης με τη νέα Μονάδα Προεπεξεργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω φρεατίου, εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εν ξηρώ εκτροπή του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης λυμάτων με κατάλληλη διάταξη προς νέο φρεάτιο συγκέντρωσης αυτών. Ακολούθως η ανύψωση των λυμάτων στη Μονάδα Προεπεξεργασίας θα πραγματοποιείται μέσω Έλικας Αρχιμήδη (Κοχλίας Αρχιμήδη).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ: 158.665,14 ΜΕ ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: