“Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στο Δίκτυο καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών”

Θεσσαλονίκη, 30/01/2023


Μιχάλης Γεράνης: «Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στο Δίκτυο καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών με τον τίτλο: ‘’Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην διαχείριση απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία’’. Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας υποστηρίζει εμπράκτως και με κάθε δυνατό τρόπο την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτότυπων εργαλείων και μεθόδων, αποτελώντας πυξίδα και οδηγό στις προκλήσεις της εποχής στην διαχείριση των απορριμμάτων».

 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Παρακολούθησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες του ΦΟΔΣΑ ΚΜ, ανέπτυξε ένα καινοτόμο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), που αναγνωρίσθηκε και καταχωρήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο ‘’Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην διαχείριση απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία’’:

https://innovation.gov.gr/innovationscat/digital-waste-management-central-macedonia/

 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου ΟΠΣ είναι η συλλογή και η διαχείριση ζυγιστικών δεδομένων των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κύριες επιδιώξεις:

 • την ομοιόμορφη καταγραφή της πληροφορίας και την συγκέντρωση των δεδομένων σε μία ενιαία βάση,
 • την μείωση σφαλμάτων κατά την καταχώρηση,
 • την αύξηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των δεδομένων
 • την βελτίωση χρόνου επεξεργασίας δεδομένων αποβλήτων

 

Πιο συγκεκριμένα το ΟΠΣ:

 • ενοποιεί ένα μεγάλο πλήθος κατακερματισμένων πληροφοριών,
 • επιτυγχάνει την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της ροής των δεδομένων αποβλήτων από το σύνολο των εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ στην Κεντρική Μακεδονία,
 • υποστηρίζει την θεσμική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ

Οι βασικοί λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας είναι οι:

 • προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Υιοθέτηση των αρχών του ψηφιακού μετασχηματισμού και διάθεση δημόσιων υπηρεσιών διαδικτυακά (απόφ. ΕΕ 2021/0293, Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού),
 • προσαρμογή σε νέες ανάγκες χρηστών. Αποφόρτιση των υπηρεσιών από επαναλαμβανόμενες ενέργειες, απλούστευση των διαδικασιών και διασφάλιση της ομοιομορφίας και της ιχνηλασιμότητας των δεδομένων διαχείρισης απορριμμάτων,
 • επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του ΦΟΔΣΑ ΚΜ https://fodsakm.gr/foreas/poiotita/
 • προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Digital Twins, Internet-of-Things (ΙοΤ), Virtual/Augmented Reality, Cyber-Physical Systems, Big Data Analytics)
 • προληπτική διαχείριση προβλήματος. Ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών από την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και παροχή νέων υπηρεσιών

Ωφελούμενοι της συγκεκριμένης προσπάθειας του ΦοΔΣΑ ΚΜ, όπως και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειάς του, είναι οι πολίτες των τριάντα οχτώ (38) Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας διότι μέσα από τον σχεδιασμό της έξυπνης και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, προστατεύεται αποτελεσματικότερα το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: