Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ν. Σερρών

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν.Σερρών είναι η πρώτη μονάδα που υλοποιήθηκε στην Κεντρική Μακεδονία από τις τρεις που σχεδιάστηκαν και εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Το έργο αυτό εισάγει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην νέα εποχή διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω σύμβασης σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Σερρών. Πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που συνέδεσε πόρους της προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με ιδιωτικά κεφάλαια.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 36,2 εκατ. Ευρώ. Στη χρηματοδότηση η συμβολή του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 15,2 εκ € ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από ίδια κεφάλαια του αναδόχου και δανεισμό του την Εθνική Τράπεζα. Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, χρηματοδοτήθηκε εν μέρει και θα διαχειρίζεται για διάστημα 25 ετών από τις εταιρείες ARCHIRODON – INTRAKAT – ENVITEC για λογαριασμό του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών εξυπηρετεί όλους τους δήμους της ΠΕ Σερρών καθώς και το Δήμο Κιλκίς από την ΠΕ Κιλκίς. Ο σχεδιασμός της εναρμονίζεται με τους στόχους που τέθηκαν από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και εξειδικεύτηκαν στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας).

Το έργο κατασκευάστηκε σε έκταση 57.000 τ.μ., πλησίον του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής στη θέση ‘Ερείπια Νεράιδας’ του Δήμου Ηράκλειας του Νομού Σερρών.

Οι μέθοδοι επεξεργασίας των απορριμμάτων περιλαμβάνουν τη μηχανική ανακύκλωση και τη βιολογική επεξεργασία μέσω κομποστοποίησης. Η ονομαστική δυναμικότητα της μονάδας είναι 63.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως, εκ των οποίων έως 3.000 τόνους ετησίως προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα. Ο σχεδιασμός επιτρέπει την υπέρβαση της ονομαστικής δυναμικότητας με επαύξηση του ωραρίου λειτουργίας, ώστε να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ανάγκες της περιοχής.

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της μηχανικής ανακύκλωσης και της αερόβιας κομποστοποίησης. Στη μονάδα Μηχανικής Διαλογής γίνεται η μηχανική ανακύκλωση των απορριμμάτων και ο διαχωρισμός του οργανικού υλικού, χρησιμοποιώντας πλήρως αυτοματοποιημένο και σύγχρονο εξοπλισμό όπως οπτικούς διαχωριστές, διαχωριστές μετάλλων, κόσκινα, βαλλιστικούς διαχωριστές κ.α.

Τα ανακυκλώσιμα που ανακτώνται είναι:

 • σιδηρούχα μέταλλα
 • αλουμίνιο
 • πλαστικά
 • χαρτί και χαρτόνι

 

Η αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος θα γίνεται με στόχο την παραγωγή υλικό τύπου κόμποστ – ΥΤΚ (compostlikeoutput- CLO) από βιοαποδομίσιμο κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων για χρήσεις όπως αποκαταστάσεις λατομείων, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, κ.λ.π. Η μονάδα θα δέχεται και θα επεξεργάζεται επίσης τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από την διαλογή στην πηγή που θα εφαρμόζουν οι Δήμοι (καφέ κάδος), ώστε να παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο ακόμη και για γεωργική χρήση.

Θα παρέχεται ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ικανό να ανταποκρίνεται στις τεχνικές, νομοθετικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές εξελίξεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης.

Η εμπορική λειτουργία του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι και σήμερα.

 

Στα οφέλη του έργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με εφαρμογή μιας περιβαλλοντικά αποδεκτής και προηγμένης λύσης,
 • Η επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων από την μέχρι σήμερα μη οργανωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων,
 • Η αύξηση της διάρκειας ζωής του παρακείμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ),
 • Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων πρώτων υλών και ενέργειας,
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται στα απόβλητα και τη δυνατότητα άντλησης εσόδων από την παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία των απορριμμάτων,
 • Η συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων,
 • Η προώθηση της ανακύκλωσης,
 • Η εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων προς ταφή,
 • Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και η τόνωση της απασχόλησης εργασίας με δημιουργία 150 θέσεων εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 25ετους λειτουργίας.

 

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: