Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Π.Κ.Μ.

Είναι το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας σχεδόν το 65% του πληθυσμού της ΠΚΜ. Αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης. To έργο θα έχει συνολική δυναμικότητα 300.800 t/έτος ΑΣΑ εκ των οποίων 38.100 t/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, ενώ τα υπολείμματα επεξεργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω ενεργειακά. H MEA θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση κρίσιμων θεμάτων και στην βιώσιμη ανάπτυξη για την ΠΚΜ όπως η ασφάλεια και υγιεινή των κατοίκων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της ανακύκλωσης από σύμμικτα η από διαλογή στην πηγή.

Επίσης θα συμβάλει στη δραστική μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ, που οδηγείται σε ταφή, στην παραγωγή υλικών από τα απορρίμματα αλλά και τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: