ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΚΙΛΚΙΣ

Το έργο αφορά την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β φάσης του, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Επίσης, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, καθώς και η κανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ από τον Ανάδοχο χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών.
Το έργο βρίσκεται στη θέση «Κρηστώνη», η οποία ανήκει διοικητικά στον Δήμο Κιλκίς. Ο χώρος οριοθετείται μεταξύ των υψομετρικών +215 έως +250m και καταλαμβάνει συνολική έκταση άνω των 346 στρ. περίπου. Το περιφραγμένο γήπεδο έχει έκταση 152 στρ. περίπου. Η θέση του έργου είναι σε ικανοποιητικό βαθμό κεντροβαρική για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου. Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται από την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Κιλκίς – N.Κολχίδας. Η πρόσβαση από τις άλλες περιοχές του Δήμου είναι εξασφαλισμένη εφόσον οι σημαντικότεροι οδικοί άξονες του νομού οδηγούν στην πόλη του Κιλκίς

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή των ακόλουθων εργασιών:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εργασίες στεγανοποίησης
  • Εργασίες οδοποιίας
  • Εργασίες διευθέτησης όμβριων
  • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
  • Λοιπά Έργα Υποδομής
  • Έργα ΗΜ
  • Έργα Διαχείρισης Βιοαερίου ΧΥΤΑ
  • Έργα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου ΧΥΤΑ
  • Έργα Φύτευσης – Άρδευσης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.963.056,04 ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5030337
ΣΥΜΒΑΣΗ: 3.756.814,45 ΜΕ ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: