Απαντήσεις επί διευκρινιστικών αιτημάτων για το διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181485

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, με την με αρ. απόφαση 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3389/2005 και έγκριση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού)»

Ακολούθως με την με αρ. 229/19.07.2021 (ΑΔΑ: 626ΚΟΞΧΝ-ΔΓΥ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώθηκε η μετάθεση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (181485) για την Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ», με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Ημέρα Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 20:00 και νέα ημερομηνία αποσφράγισης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  Ημέρα Τρίτη 28.09.2021 και ώρα 10:00 πμ.

Με το με αρ. πρ.  10877/02.08.2021 10877 (02-08-2021) signed έγγραφο μας όπως αυτό αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, δόθηκαν απαντήσεις επί αρχικών διευκρινιστικών αιτημάτων. Υποβλήθηκε έως σήμερα εμπρόθεσμα ερώτημα επί της διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, το οποίο επεξεργάστηκε η Υπηρεσία και παρατίθενται στο παρακάτω αρχείο η απάντηση:

11755(24-08-2021)

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: