Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 504.032,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 504.032,26€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:196215).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

04. ΕΣΥ

06. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

07. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

08. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09. ΤΣΥ-ΕΤΕΠ

09Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ

09Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HM

10. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΔ 57/2023 (9ΘΚΩΟΞΧΝ-ΓΓΖ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΩΜΡΘΟΞΧΝ-ΗΒΛ)

ΚΕΙΜΕΝΑ_SGN

ΣΧΕΔΙΑ_SGN

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: