Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου Άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ» προϋπολογισμού 7.542.401,21€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ (24%).

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ», προϋπολογισμού 7.542.401,21 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ (24%).

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:

α) ΜΕΡΟΣ 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κατασκευή και 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου ανέρχεται σε 1.570.675,37€ πλέον ΦΠΑ 24%.

β) ΜΕΡΟΣ 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας πέντε(5) ετών ανέρχεται σε 2.799.476,25 πλέον ΦΠΑ 24% 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ως προς το ΜΕΡΟΣ 2 «5ετής κανονική λειτουργία» υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προεκτιμάται για τα τρία έτη σε 1.712.430,00 € πλέον ΦΠΑ24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 181330).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00. (21PROC008697935) Περίληψη προκήρυξης άνω του ορίου

00. Περίληψη προκήρυξης άνω ορίου

01. (21PROC008698779) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

03Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

04. ΕΣΥ ΧΥΤΑ

05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

06. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΥΤΑ

07Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

07Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

08. ΤΣΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ

08Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ

08Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΣ

(ΕΕΕΣ) _ (ΤΕΥΔ)-2_signed

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΕ

TΕΥΧΟΣ A ΟΡΙΣΤΙΚΗ SIGNED

ΤΕΥΧΟΣ Β SIGNED

ΑΕΠΟ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: