Επαναπροκήρυξη σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο: «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)» προϋπολογισμού 10.229.342,26 (με το δικαίωμα προαίρεσης) πλέον ΦΠΑ 24%.

Προκήρυξη  διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο: «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)» προϋπολογισμού 10.229.342,26 (με το δικαίωμα προαίρεσης)  πλέον ΦΠΑ 24%.

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και λειτουργίας  του έργου : « Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)», προϋπολογισμού 10.229.342,26 (με το δικαίωμα προαίρεσης) πλέον ΦΠΑ 24%..

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα:

α) Τμήμα 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κατασκευή και την 6μηνη  δοκιμαστικής λειτουργία του έργου ανέρχεται σε  4.967.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24%.

β) Τμήμα 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ανέρχεται σε  2.630.800,16 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως τέσσερα (4) έτη (δικαίωμα προαίρεσης) μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 4 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 4ετούς λειτουργίας (Τμήμα 2). Σε αυτή την περίπτωση ο Προϋπολογισμός της προαίρεσης λειτουργίας του έργου για τέσσερα (4) έτη ανέρχεται σε 657.700,04€ ανά έτος και σε 2.630.800,16€ για τέσσερα (4) έτη πλέον ΦΠΑ 24%.

Το Τμήμα 1  συγχρηματοδοτείται  από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη   2014-2020» . Το Τμήμα 2 χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/16

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης5 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 186876).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (22PROC010087591,Ψ0ΚΡΟΞΧΝ-ΔΘΜ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (22PROC010091878)

ΔIAKHΡΥΞΗ_ΑΚΡΙΒΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

EEEΣ

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ_ΠΡΟΔ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ_ΠΡΟΔ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

EΣΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ_OIK_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

TIMΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οικονομική_προσφορά_Έργου

ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 50 Ν4412

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΙΣΧΥΟΥΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_14-01-2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_25-01-2022

Σχέδια Πυροπροστασίας

ΣΧΕΔΙΑ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΜΗΚΟΤΟΜΗ_ΒΑΡΥΤΙΚΟ)

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: