Συμμετοχή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Δίκτυα

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει σε συνέδρια και παρουσιάσεις για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων και νέων τεχνολογιών. Επίσης συμμετέχει στην τοπική ομάδα υποστήριξης των προγραμμάτων CESME και BIOREGIO του Interreg Europe για τα μοντέλα της κυκλικής οικονομίας και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και είναι µέλος του Δικτύου ενεργειακών πόλεων (Energy Cities) και του Διεθνούς Οργανισμού διαχείρισης αποβλήτων (ISWA), για την υλοποίηση προγραμμάτων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: