ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Το αδειοδοτημένο γήπεδο του έργου χωροθετείται στη θέση «Κρηστώνη» που ανήκει στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Κιλκίς, του Δήμου Κιλκίς του Π.Ε. Κιλκίς. Εντός του γηπέδου έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) της Π.Ε. Κιλκίς. Η συνολική ευρεία έκταση του γηπέδου για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί ο ΧΥΤΑ/Υ είναι 318,61 στρέμματα, ενώ το γήπεδο που περιφράχθηκε και χρησιμοποιείται για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ έχει έκταση είναι 151,28 στρέμματα. Η πρόσβαση στο χώρο του ΧΥΤΑ/Υ γίνεται μέσω της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης επαρχιακής οδού Κιλκίς – Κολχίδας. Ο ΣΜΑ Κιλκίς θα κατασκευαστεί εντός των ορίων του αδειοδοτημένου γηπέδου και εντός του περιφραγμένου χώρου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να χωροθετηθεί στην ανατολική πλευρά του περιφραγμένου χώρου και θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 7 στρεμμάτων.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:

  • των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα,
  • των έργων υποδομής (Διαμόρφωση Χώρου Εισόδου, Οικίσκου Ελέγχου, Δεξαμενή Πλύσης – Ύδρευσης – Πυρόσβεσης, Τοίχο αντιστήριξης),
  • των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού),
  • των έργων διαχείρισης ομβρίων, των έργων φύτευσης και άρδευσης, των έργων εσωτερικής οδοποιίας,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 645.000 ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ: 599.850 ΜΕ ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: