ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΔΕΣΣΗΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας ανέθεσε την εκπόνηση Υδρογεωλογικής Έκθεσης Τεχνικογεωλογικών Δεδομένων στα πλαίσια διερεύνησης εμφάνισης υγρών σε χώρο εκτός του Χ.Υ.Τ.Α. Εδέσσης Π.Ε. Πέλλας στην τοποθεσία Άσπρο Κεφάλι.

Με βάση τα συμπεράσματα της ως άνω έρευνας, προτείνονται δράσεις που αφορούν συνδυαστικά μέτρα αφενός του περιορισμού των επιφανειακών υδάτων που εμπλουτίζουν ποσοτικά τις εκροές του παλαιού Χ.Δ.Α. και αφετέρου την εκφόρτιση με άντληση του κορεσμένου τμήματος στο νοτιοανατολικό τμήμα του.

Το έργο περιλαμβάνει την διάνοιξη τριών γεωτρήσεων ως έργων υδρομάστευσης προκειμένου να ελαττωθούν οι εκροές στο χώρο συγκέντρωσης που εντοπίστηκε από τις τομογραφίες και που φαίνεται να συνδέεται με τον παλαιό Χ.Δ.Α..
Επισημαίνεται ότι οι γεωτρήσεις διανοίγονται σε θέσεις του Χ.Υ.Τ.Α. εκτός των μονωμένων κυψελών διάθεσης απορριμμάτων. Η ακριβής θέση των προτεινόμενων γεωτρήσεων (D1, D2, D3), προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ‘87).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200€ ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ: 36.456,00€ ΜΕ ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟ ΣΠΥΡΙΔΗ, ΓΕΩΛΟΓΟ Ε.Δ.Ε.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: