Διαγωνισμοί / Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΥ ROBUSCΙ (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) εκτιμώμενης αξίας 88.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥ PCM (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) εκτιμώμενης αξίας 77.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 15 : ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ (BLOWER) ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ εκτιμώμενης αξίας 35264,75€ πλέον ΦΠΑ 24%

Ανοικτή Δημόσια Επαναληπτική Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, επί του συνόλου της προσφοράς ανά τμήμα για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ/ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 400,00€, ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%».

ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΕΤΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, BLOGS,SOCIALMEDIA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2.300,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

error: