Προκήρυξη Σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 17.391.700,00 με ΦΠΑ 24%

Προκήρυξη Σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 17.391.700,00 με ΦΠΑ 24%

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου : «Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης Β’ Φάσης και Αποκατάσταση Α’ Φάσης ΧΥΤΑ Κασσάνδρας», εκτιμώμενης αξίας 12.820.564,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού € 1.205.000,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 14.025.564,52 (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν 4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα.

(α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή των έργων για την ολοκλήρωση της επέκταση της Β΄ Φάσης και της αποκατάστασης της Α’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΣ

(β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για πέντε (5) έτη με δυνατότητα εφαρμογής δικαιώματος προαίρεσης έως και δύο (2) έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των πέντε (5) ετών.

 

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των έργων για την ολοκλήρωση της επέκταση της Β΄ Φάσης και της αποκατάστασης της Α’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Κασσάνδρας, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν 4412/2016, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μικτής σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 12.820.564,52 €.

 

ΤΜΗΜΑ 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 9.808.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ και 12.162.000,00 με ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών: 7.527.739,51 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1.354.993,11 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 799.445,94 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 98.435,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Απολογιστικές Δαπάνες (ΑΕΚΚ): 27.450,96 €

ΦΠΑ 24% που αναλογεί στην κατασκευή του έργου: 2.353.935,48 €

 

ΤΜΗΜΑ 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας πέντε (5) ετών ανέρχεται σε 602.500,00€ ανά έτος και σε 3.012.500,00 € για πέντε (5) έτη πλέον ΦΠΑ 24%.

O ΦΠΑ 24% που αναλογεί στην κανονική λειτουργία του έργου: 723.000,00 €

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη (δικαίωμα προαίρεσης) μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των πέντε (5) ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 5ετούς λειτουργίας (ΤΜΗΜΑ 2). Σε αυτή την περίπτωση ο Προϋπολογισμός της προαίρεσης λειτουργίας του έργου για δύο (2) έτη ανέρχεται σε 602.500,00 € ανά έτος και σε 1.205.000,00 € για δύο (2) έτη πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Με βάση τα παραπάνω η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης και προ ΦΠΑ είναι 14.025.564,52 € (17.391.700,00 με ΦΠΑ 24%).

 

Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», κατόπιν της έκδοσης της με αριθ. πρωτ. 5745/13.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΕ517ΛΛ-8Ο2) Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας – Φάση Β’» με Κωδικό ΟΠΣ 5004118. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Eθνικούς Πόρους με Κωδικό Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ27510003.

Η 5ετής κανονική λειτουργία του έργου  και το δικαίωμα προαίρεσης χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (α/α συστήματος 194728).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 15η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ.

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

0. 23PROC011941531 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

0. 37 (02-01-2023) (α) εξ

Δημοσιευση ΕΕ

1. 23PROC011941563 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΙΒΕΣ

Τευχη

Review__Α_Α___020123 ΑΚΡΙΒΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Λοιπές εγκρίσεις

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: