ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης πατήστε  εδώ

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε  εδώ

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της μελέτης (τεύχη δημοπράτησης) πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: