ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί νέα ανοιχτή δημόσια σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ».

Για να λάβετε γνώση της προκήρυξης πατήστε ΕΔΩ

Για να λάβετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: