ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ”

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 1.177.419,35€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 206689).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01. 24PROC014592032 (9Θ6ΓΟΞΧΝ-Μ9Ο) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

03. 24PROC014592857 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

05. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___080424-1_signed-3

06. espd-request-v2-11_signed-1

07. espd-request-v2(11)

08. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ v4_signed

09. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ (ΕΤΕΠ) v4_signed

10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ v4_signed

11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

12. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed 1

3. Ε.Σ.Υ._ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ_v4_signed

14. ΣΑ Υ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ v3_signed

15. ΦΑΥ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ v4_signed

16. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ v3_signed

17. ΓΕΩΤ-Τ.1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ_signed_signed_SGN

18. AAY 236 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

19. ΨΡΡΞΟΞΧΝ-8ΝΞ 68_2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ-1

20. Review__Α_Α___150424_signed-1

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: