ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ»( ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 520.161,29 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ»
O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ» και ο τόπος της κατασκευής είναι: Δήμος Κιλκίς, Θέση Κρηστώνη.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 650.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 92555), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 5/10/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 8/10/2020.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01. 20PROC007369199 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

01.ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

02. 20PROC007369394 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

04. ΕΣΥ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

05. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

06. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

07. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

08. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

09. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

10. ΤΣΥ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

11. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HM ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

14. ΣΑΥ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

15. ΦΑΥ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

16. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

17. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: