ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ». Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε 5.201.612,90 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ24% (6.450.000,00€ με ΦΠΑ24%)

Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Τίτλος Πράξης «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Γιαννιτσών» – Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5067825. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Κωδικός Συλλογικής απόφασης Ε2751, Κωδικός Πράξης Συλλογικής απόφασης:  2021ΣΕ27510004)

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180039), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr). Προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύθηκε  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 21.04.2021 (2021-053604).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιούνιου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00 21PROC008511061 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

00 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

01 21PROC008511937 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

04 ΕΣΥ

05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

06 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

07 ΕΤΕΠ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

08 ΤΣΥ

09Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ

09Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ

09Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για να κατεβάσετε την τεχνική μελέτη του έργου πατήστε εδώ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3Β

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5_6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 8_9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10_11

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: