ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΚΙΛΚΙΣ», (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.963.056,04 € € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%)

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 404020810, ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 54626, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΚΙΛΚΙΣ», Αριθμός αναφοράς: 58/2020

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤΑ και την περιβαλλοντική του αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, καθώς και της κανονικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ διάρκειας 5 ετών. H λεκάνη της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ θα έχει έκταση 26 στρέμματα και η ελάχιστη χωρητικότητά της θα είναι 483.700 m3, ενώ θα καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 31,5 έτη.

Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει:

  • Την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β’ φάσης
  • Την αναβάθμιση της ΕΕΣ
  • Την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει τα εξής δύο διακριτά τμήματα:

α) τμήμα 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου και

β) τμήμα 2: την 5ετή κανονική λειτουργία του έργου.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Η κατασκευή του έργου (Τμήμα 1) χρηματοδοτείται από Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» (ΚΑ 62.7341.006). Η 5ετής κανονική λειτουργία του έργου (Τμήμα 2) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑ 20.6142.002). Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε 6.963.056,04 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και προ ΦΠΑ και αναλύεται σε:

Α) Προϋπολογισμός Τμήματος 1 (Κατασκευή και Δοκιμαστικής Λειτουργία):

Δαπάνη Εργασιών: 3.146.175,16 € , Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 566.311,53 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%) 556.873,00 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 27.372,75 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Β) Προϋπολογισμός Τμήματος 2 (5ετής κανονική λειτουργία):  1.333.161,80 €, πλέον ΦΠΑ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ως προς το τμήμα 2 «5ετής κανονική λειτουργία» υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 5ετούς λειτουργίας (Τμήμα 2). Οι όροι λειτουργίας είναι οι όροι που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. O προϋπολογισμός προεκτιμάται σε 266.632,36 € ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι συνολικά προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης 1.333.161,80 πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του κατασκευαστικού έργου περιλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας (Τμήμα 1), ορίζεται σε δεκαοκτώ οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δώδεκα (12) μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου και οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία του. Στο πέρας της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας εκδίδεται η βεβαίωση περάτωσης του κατασκευαστικού έργου (Τμήμα 1). Με τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αρχίζει η 15μηνη υποχρεωτική συντήρηση του έργου βάσει του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια γίνεται η Οριστική Παραλαβή του Τμήματος 1 (κατασκευαστικό έργο). Η προθεσμία για την εκτέλεση του Τμήματος 2 (λειτουργία της εγκατάστασης) ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακά έτη (εξήντα (60) μήνες) από την έναρξη υλοποίησής της.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93094), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/11/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/11/2020.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

TEYXH ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Για να κατεβασετε την τεχνικη μελέτη του έργου πατήστε εδω:

01.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ ΚΙΛΚIΣ_signed_signed

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 7 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 9 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 10 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 10Α ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 10Β ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 10Γ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 10Ε ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 11 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: