ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ”

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» και ο τόπος της κατασκευής: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νέας Ζίχνης Σερρών.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  53.382,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83840), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/08/2019,  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/08/2019.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01 19PROC005355182 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02 19PROC005356488 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

04 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

05 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

06 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

07 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

08 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

09 ΕΣΥ

10 ΦΑΥ

11 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12 Project_Financial_Proposal_art_290719

13 Review__Α_Α___290719 14 espd-request-v2 PDF

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: