ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και ο τόπος της κατασκευής: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ευκαρπίας Π.Ε. Θεσςσαλονίκης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 47.740,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 86383), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 31/12/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/01/2020.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

1. 19PROC006027498 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. 19PROC006027686 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4. espd-request-v2 signed

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ signed

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed

7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(1)-1

8. ΕΣΥ signed

9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ signed

10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed

11. ΣΑΥ signed

12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ signed

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ signed

14. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ signed

15. ΦΑΥ signed

16. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___131219 (signed)

17. EgrafiOikForeaESHDHS_v1 (2)

18. PW_EO_VendorTrainingApplicationForm v.1.1 (1)

19. Εγχειρίδιο – ΟΦ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ v.1.1(1)

20. ΟΙΚ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ_pw

21. Review__Α_Α___161219 signed

21. Review__Α_Α___161219

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: