Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 453.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 453.225,81€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:195975).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

02. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

03. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

05. Οικονομική_προσφορά_Έργου_signed

06. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

07. ΕΣΥ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

09. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

11. ΤΣΥ-ΕΤΕΠ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

12Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

12Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HM ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

13. ΤΕΥΧΟΣ ΣΑΥ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

14. ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

15. ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ_signed

83_2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΔ (ΨΛ4ΙΟΞΧΝ-ΕΝ9)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (6ΖΧΖΟΞΧΝ-42Ψ)

Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5129767

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΣΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: