Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.220.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.220.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:195971).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

00.ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

04. ΕΣΥ

06. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

07. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

08. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09. ΤΣΥ-ΕΤΕΠ

10. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΑΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΔ ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 63/2023 (ΨΗΗΠΟΞΧΝ-8ΨΠ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (66Ε2ΟΞΧΝ-ΞΕ0)

Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5129767

ΚΕΙΜΕΝΑ_signed

ΣΧΕΔΙΑ_signed

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: