ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στη 43/2021 μελέτη.

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 7. Διακήρυξη ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΔΑΜ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8. Περίληψη διακήρυξης (64Η3ΟΞΧΝ-ΟΙ4)

3. ΕΕΕΣ : 7.1 espd-request-POLYGYROS

3.1 ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ: 7.1 espd-request-POLYGYROS

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

5. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 6. Συναίνεση συνεργατών για προσωπικά δεδομένα

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: