ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4.Περίληψη Διαγωνισμού-ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2(2)

espd-request-v2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6. Συναίνεση συνεργατών για προσωπικά δεδομένα

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: