ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: ” Επέκταση του ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας” ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Εκτιμώμενης αξίας 9.545.826,14 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Επέκταση του ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας»,  προϋπολογισμού 10.546.506,14 € (με ΦΠΑ και Δικαίωμα προαίρεσης).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 189486).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ_2022-OJS109-306662-el

03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_22PROC010722724_6ΩΛ6ΟΞΧΝ-ΤΚΜ

04 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC010723103

Parart_dkrx_pin_simmorf_rev6.docx

ESY_rev8 ΑΚΡΙΒΕΣ

KME_rev7 ΑΚΡΙΒΕΣ

Proypolosismos_timologio_rev7 ΑΚΡΙΒΕΣ

Texniki_Perigrafi_v2 ΑΚΡΙΒΕΣ

TSY_Leitourgia_rev6 (1) ΑΚΡΙΒΕΣ

TSY_Texn_Prodiagrafes ΑΚΡΙΒΕΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___090622 ΑΚΡΙΒΕΣ

espd-request-v2 ΑΚΡΙΒΕΣ

9ΦΔΖ7ΛΛ-0Ω5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΕΠΟ

ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ειδικοι οροι

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_4480 (01-04-2021) εισ

ΨΩΑΑ7ΛΛ-ΕΩΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΩΥΖΙ465ΧΘΞ-4ΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΩΧΞΣ465ΧΘΞ-ΑΔ9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ_100721-Layout12

2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ_100721-Layout12

2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ_100721-Layout12

2.A ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ_100721-Layout12

2.A ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ_100721-Layout12

2.Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ_100721-Layout12

2.Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ_100721-Layout12

2.Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ_100721-Layout12

2.Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ_100721-Layout12

2.Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ_100721-Layout12

2.Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ_100721-Layout12

2.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_100721-Layout12

3 ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ_100721-Layout12

4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ_100721-Layout1

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ_100721-Layout12

6 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΥ_100721-PLOT12

7 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ_100721-Layout12

8_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ_100721-1-500 12

9_ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ_100721-1-500 12

10_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣ_100721-1-500 12

11_ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣ_100721-PLOT 12

TEXNIKH_PROMELETH 12

ΨΦΜΩΟΞΧΝ-ΥΜΛ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: