Διακήρυξη Διαγωνισμού Έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 145.161,29 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 95204), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 26/01/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 29/01/2021.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

7.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed

7.2-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed

7.3_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_21PROC008005836

7.4_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_21PROC008006982

1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ_Δ_signed

2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_Δ_signed

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Δ_signed

4. ΣΑΥ-ΦΑΥ_Δ_signed

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ_Δ_signed 4. ΣΑΥ-ΦΑΥ_Δ_signed

6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_Δ_signed

8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Δ_signed

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ_Δ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___140121_signed

Review__Α_Α___150121_signed espd-request-v2_signed

espd-request-v2_signed

01.ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

02.ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

03.ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ COMPACT ΜΟΝΑΔΑΣ

04.ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

05.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

05.ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

06.ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

07.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

08.ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

09.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: