Δημόσια μειοδοτική προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου (γραφείο).

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσια μειοδοτική προφορική δημοπρασία για την μίσθωση από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ακινήτου (γραφείο). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 369/05-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΝΘ1ΟΞΧΝ-Β0Ο) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: