Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ», προϋπολογισμού 1.887.096,77 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, προτίθεται να προβεί στην διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ », προϋπολογισμού 1.887.096,77€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Κατ’εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού έργου.

Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας αρχής που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/04-12-2017) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθ. 297/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞΑ2ΟΞΧΝ-Α0Ο).

Σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

  1. Του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: www.fodsakm.gr
  2. Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

 

Είμαστε στη διάθεση σας για επιπλέον πληροφορίες.

10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: