Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προσφοράς ανά τμήμα του διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 69/2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελέτη, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ

Προκήρυξη-ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: