Έργα σε λειτουργία

Έργα σε Λειτουργία

Μονάδα επεξεργασίας Απορριμμάτων(ΜΕΑ) Ν. Σερρών

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν.Σερρών είναι η πρώτη μονάδα που υλοποιήθηκε στην Κεντρική Μακεδονία από τις τρεις που σχεδιάστηκαν και εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Το έργο αυτό εισάγει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην νέα εποχή διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων.


Το έργο υλοποιήθηκε μέσω σύμβασης σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Σερρών. Πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που συνέδεσε πόρους της προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με ιδιωτικά κεφάλαια.


Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 36,2 εκατ. Ευρώ. Στη χρηματοδότηση η συμβολή του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 15,2 εκ € ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από ίδια κεφάλαια του αναδόχου και δανεισμό του την Εθνική Τράπεζα. Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, χρηματοδοτήθηκε εν μέρει και θα διαχειρίζεται για διάστημα 25 ετών από τις εταιρείες ARCHIRODON – INTRAKAT – ENVITEC για λογαριασμό του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.


Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών εξυπηρετεί όλους τους δήμους της ΠΕ Σερρών καθώς και το Δήμο Κιλκίς από την ΠΕ Κιλκίς. Ο σχεδιασμός της εναρμονίζεται με τους στόχους που τέθηκαν από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και εξειδικεύτηκαν στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας).


Το έργο κατασκευάστηκε σε έκταση 57.000 τ.μ., πλησίον του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής στη θέση ‘Ερείπια Νεράιδας’ του Δήμου Ηράκλειας του Νομού Σερρών.


Οι μέθοδοι επεξεργασίας των απορριμμάτων περιλαμβάνουν τη μηχανική ανακύκλωση και τη βιολογική επεξεργασία μέσω κομποστοποίησης. Η ονομαστική δυναμικότητα της μονάδας είναι 63.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως, εκ των οποίων έως 3.000 τόνους ετησίως προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα. Ο σχεδιασμός επιτρέπει την υπέρβαση της ονομαστικής δυναμικότητας με επαύξηση του ωραρίου λειτουργίας, ώστε να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ανάγκες της περιοχής.

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της μηχανικής ανακύκλωσης και της αερόβιας κομποστοποίησης. Στη μονάδα Μηχανικής Διαλογής γίνεται η μηχανική ανακύκλωση των απορριμμάτων και ο διαχωρισμός του οργανικού υλικού, χρησιμοποιώντας πλήρως αυτοματοποιημένο και σύγχρονο εξοπλισμό όπως οπτικούς διαχωριστές, διαχωριστές μετάλλων, κόσκινα, βαλλιστικούς διαχωριστές κ.α.
Τα ανακυκλώσιμα που ανακτώνται είναι:
• σιδηρούχα μέταλλα
• αλουμίνιο
• πλαστικά
• χαρτί και χαρτόνι

Η αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος θα γίνεται με στόχο την παραγωγή υλικό τύπου κόμποστ – ΥΤΚ (compostlikeoutput- CLO) από βιοαποδομίσιμοκλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτωνγια χρήσεις όπως αποκαταστάσεις λατομείων, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, κ.λ.π. Η μονάδα θα δέχεται και θα επεξεργάζεται επίσης τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από την διαλογή στην πηγή που θα εφαρμόζουν οι Δήμοι (καφέ κάδος), ώστε να παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο ακόμη και για γεωργική χρήση.

Θα παρέχεται ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισηςστερεών αποβλήτων, ικανό να ανταποκρίνεται στις τεχνικές, νομοθετικές, περιβαλλοντικές καιοικονομικές εξελίξεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων κατά τη διάρκεια της ΣύμβασηςΣύμπραξης.


Η εμπορική λειτουργία του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι και σήμερα.

Στα οφέλη του έργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

•Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με εφαρμογή μιας περιβαλλοντικά αποδεκτής και προηγμένηςλύσης,
•Η επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων από την μέχρι σήμερα μη οργανωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων,
•Η αύξηση της διάρκειας ζωής του παρακείμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ),
•Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων πρώτων υλών και ενέργειας,
•Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται στα απόβλητα και τη δυνατότητα άντλησης εσόδων από την παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία των απορριμμάτων,
•Η συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων,
•Η προώθηση της ανακύκλωσης,
•Η εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων προς ταφή,
•Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και η τόνωση της απασχόλησης εργασίας με δημιουργία 150 θέσεων εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 25ετους λειτουργίας.

Χώρος Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων

ΒΔ τομέα Ν. Θεσσαλονίκης

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ τομέα αποτελεί το μοναδικό χώρο υγειονομικής ταφής στερεών αστικών αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης και δέχεται σε καθημερινή βάση, κατά μέσο όρο 1400 τόνους απορριμμάτων. Ο χώρος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων του Νομού, μόνο για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του και στη συνέχεια περίπου το 60%. Η καθυστέρηση υλοποίησης των υπολοίπων έργων, που είχαν συμπεριληφθεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό έχει ως αποτέλεσμα ο Χ.Υ.Τ.Α. να επιβαρύνεται διαρκώς, με μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων. Για να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χώρος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων κατασκευάζεται όπως προβλέπεται από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, η στεγανοποίηση των κυψελών 3 και 4, συνολικής έκτασης 159 στρεμμάτων.

Σταθμός Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων

Βορειοδυτικού Πολεοδομικού
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Ο ΣΜΑ του Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αποτελεί βασική επιλογή του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, ενώ καλύπτει πλήρως όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Στους χώρους μεταφορτώνεται το 40% των απορριμμάτων του κεντρικού Δήμου Θεσσαλονίκης και τα απορρίμματα των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Νεάπολης - Συκεών, Ωραιοκάστρου, Δέλτα, Κορδελιού - Ευόσμου και Χαλκηδόνας. Με τη λειτουργία του δρομολογίου των απορριμματοφόρων, έχουν μειωθεί ετησίως κατά 50% προσφέροντας εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού για τους Δήμους αλλά και γενικότερη μείωση του κόστους διαχείρισης της καθαριότητας, προς όφελος των πολιτών.

Αναπλάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων

Περιβαλλοντικά Πάρκα Θέρμης και Δερβενίου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε πρώην Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που αποτελούσαν πηγή ρύπανσης και μόλυνσης έχουν δημιουργηθεί μέσω εκτεταμένων αναπλάσεων, περιβαλλοντικά πάρκα που αναβαθμίζουν το περιβάλλον και τη γύρω περιοχή. Τα Περιβαλλοντικά Πάρκα της Θέρμης και του Δερβενίου, στην ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, λειτουργούν πλέον ως χώροι αναψυχής και ενημέρωσης και δέχονται καθημερινά επισκέπτες από όλη την Κεντρική Μακεδονία. Οι καταπράσινοι χώροι, έκτασης εκατοντάδων στρεμμάτων διαθέτουν υποδομές ψυχαγωγίας και άθλησης και εντυπωσιάζουν για την ποιότητα αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε όσους τα επισκέπτονται.

Μονάδα Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Βιοαέριο

Η μονάδα λειτουργεί στο πρώην Χώρο Ταφής Απορριμμάτων, στους Ταγαράδες, με σημαντικά οφέλη σε οικολογικό και ενεργειακό επίπεδο, για αυτό και χαρακτηρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα 100 άριστα έργα της Ευρώπης. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση ισχύος 5 ΜW διατίθεται στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Yλικών

Στο χώρο των Ταγαράδων λειτουργεί μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, που προηγείται με μεγάλη διαφορά, σε όγκο ανακυκλώσιμων υλικών από οποιαδήποτε άλλη μονάδα στην Ελλάδα. Το κτίριο διαθέτει σύστημα κατακράτησης οσμών και σκόνης καθώς και δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των υγρών, στο βιολογικό καθαρισμό.
error: