Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ 2γ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 87.023,20 (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων (Δήμος ΝΕΤ – www.4412.gr) καθώς επίσης και παρουσιάσεων μέσω πλατφόρμας (e-postirixis)για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για Δώδεκα (12) μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑNALYSIS TOY FORIN.GR(FORIN PLUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 119,00€, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΡΊΑ (3) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΡΊΑ (3) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

error: