Διαγωνισμοί / Διακηρύξεις

Ανακοίνωση μετάθεσης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών για τον διαγωνισμό του Έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194354

Διευκρινίσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194354

Προκήρυξη Σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 17.391.700,00 με ΦΠΑ 24%

Προκήρυξη σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με τα δικαιώματα προαίρεσης) 241.881.159,72 € με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ MΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»

error: