Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ 2γ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 87.023,20 (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων (Δήμος ΝΕΤ – www.4412.gr) καθώς επίσης και παρουσιάσεων μέσω πλατφόρμας (e-postirixis)για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για Δώδεκα (12) μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑNALYSIS TOY FORIN.GR(FORIN PLUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 119,00€, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%»

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

error: