ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη μελέτη με αρ. 39/2021, κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα παραρτήματά της είναι εδώ.  και η προκήρυξη  εδώ  .

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: