2024 – ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ανοιχτή δημόσια σύμβαση, κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ».

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: