ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής που αφορά στην «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 04/2023 μελέτη. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 34.645,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της περίληψης διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: