ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α/Ω ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί νέα ανοιχτή δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α/Ω ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ» .

Για να λάβετε το κείμενο  της περίληψης της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: