ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

Προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής που αφορά στην «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λάβετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: