ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (ΑΩ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ανοιχτή δημόσια σύμβαση, κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά ΤΜΗΜΑ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (ΑΩ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ».

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε   εδώ

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: