Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον δώδεκα (12) μηνών

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον δώδεκα (12) μηνών».

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λέβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: