Πρόσκλησης Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού) του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Συμβάσης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύει την Πρόσκληση Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού) του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Συμβάσης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ».

Συγκεκριμένα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεχθεί θα αναλάβει τα εξής:

— την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας,

— την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων: ανακυκλώσιμων υλικών, κομπόστ, ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας κ.λπ..

Πιο αναλυτικά, ο ΙΦΣ θα αναλάβει:

— την σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

— το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ). Η λειτουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων ΜΕΑ, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— τη χρηματοδότηση του Έργου με ιδία ή / και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη της Χρηματοδοτικής Συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό κόστος του έργου,

— την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,

— την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή το συνόλου των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων.

— την μεταβίβαση των υποδομών στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.

Η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει μετά από την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που υποχρεούται κατά τον ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.

Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης καθώς και με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β΄ Φάσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Κατά την Β’ φάση του διαγωνισμού, θα προσδιορισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομένου και του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κ.τ.λ.).

Είδος διαδικασίας: Ανταγωνιστικός διάλογος

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  Ημερομηνία: 26/07/2021, Τοπική ώρα: 20:00

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα τα οριζόμενα στους ν. 4412/2016 – ΦΕΚ Α’ 148/8.8.2016, όπως ισχύει και ν.3389/2005 («Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» – ΦΕΚ Α’ 232/22.9.2005)

Η διαδικασία ανάθεσης, για την παρούσα σύμπραξη, περιλαμβάνει 2 φάσεις:

Α΄ φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος και

Β’ φάση, η οποία περιλαμβάνει 2 στάδια:

α) ανταγωνιστικός διάλογος και

β) υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_signed

21PROC008706106 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21PROC008706142 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2021-OJS105-276969-el

espd-request-v2_signed

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: